برآورد تابع تقاضای خدمات دندانپزشکی خانوار شهری سبزوار، ایران؛ 1385

پیام:
چکیده:
مقدمه

تحلیل تقاضا در بخش سلامت مبنای سیاست گذاری است. خدمات دندانپزشکی شاخه ای از خدمات بهداشت عمومی ست ولی به دلایل گوناگون می توان اقتصاد آن را از اقتصاد سایر خدمات بهداشتی - درمانی مجزا دانست. هدف از این مطالعه برآورد تابع تقاضای خدمات دندانپزشکی و شناسایی عوامل موثر بر آن بود.

روش بررسی

این مطالعه ی مقطعی بر 520 خانوار شهر سبزوار انجام شد.داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری؛ و تابع تقاضا با استفاده از مدل رگرسیون دو مقداری لاجیت تخمین زده شد.

یافته ها

42.7 درصد از سرپرستان خانوار دارای تحصیلات دانشگاهی و 52.9 درصد در استخدام دولت بودند. 71 درصد از خانوارهایی که به خدمات دندانپزشکی نیاز داشتند نسبت به تقاضای آن اقدام نموده بودند. در میان خدمات تقاضا شده، کشیدن دندان با 43.9 درصد بیشترین، و ارتودنسی با 1.4 درصد کمترین فراوانی را دارند. متغیر های جنس، سطح تحصیلات، شغل و درآمد خانوار با مراجعه ی افراد ارتباط معنی دار آماری مربوط به متغیرهای تحصیلات و درآمد و گروه های شغلی بازنشسته، خوی شفرماو روزمزد برای تقاضای خدمات دندانپزشکی، در نوشتن معادله ی مدل استفاده کرد.

نتیجه گیری

سطح درآمد خانوار با تقاضای خدمات دندانپزشکی خانوار رابطه مستقیم دارد. همچنین تقاضا برای خدمات دندانپزشکی در گروه های شغلی بازنشسته، خویش فرما و روز مزد بیشتر از گروه شغلی کارمند دولت است. سطح تحصیلات با تقاضا برای خدمات دندانپزشکی رابطه معکوس دارد. به تاسیس صندوق بیمه ی مکمل برای پوشش هزینه های خدمات دندانپزشکی در گروه های کم درآمد جامعه نیاز است.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p767437 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!