میزان استفاده از رشته های مختلف طب مکمل بجز دعا درمانی در بیماران مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
مقدمهرشد متاستازها به طب مکمل مراجعه می کنند بیماران سرطانی به این گونه روش های درمانی طب مکمل است برخی از مبتلایان به بیماری های مزمن وصعب العلاج مانند سرطان غالبا جهت کاهش عوارض جانبی بیماری یا پیشگیری از. هدف از این مطالعه بررسی روش های شایع مورد استفاده و تعیین فراوانی و علل مراجعه.
روش بررسیدرمانی بیمارستان امام خمینی مطالعه بصورت مقطعی بر روی 625 بیمار مبتلا به سرطان انجام شد که در سال 1381 و به مدت 10 ماه به مراکز(ره) و مرکز پرتودرمانی نوین مراجعه کرده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاری معتبر شده 15 +)، اکثر / 47 سال (انحراف معیار 1 / و با رضایت کامل از بیماران جم عآوری شد. شرکت کنندگان در مطالعه دارای متوسط سنی 61 بیماران زن و متاهل بودند و تحصیلات آنها در حد دیپلم بود مکمل بر سایر روش های مورد استفاده بیماران قرار گرفت در این مقاله دعا و شفا در آنالیز داده وارد نشده و مبنای استفاده از طب.
یافته ها
در مجموع 219 نفر از مصاحبه شوندگان یکی از روش های طب مکمل شامل دعا، انرژی درمانی، هومیوپاتی، گیاه درمانی، 6%) باقی مانده / یوگا و مراقبه، آب درمانی و مشاوره را استفاده کرده بودند. با خارج کردن 179 نفر استفاده کننده از دعا، تعداد 40 نفر (از یک روش طب مکمل به جز دعا استفاده کرده و در آنالیز وارد شدند. در این مطالعه 57 نفر حداقل از یک روش طب مکمل استفاده 26 28 %) نفر) و گیاه درمانی) % 20 نفر)، هومیوپاتی 15) % کرده بودند. از این تعداد بیشترین استفاده از طب مکمل در زمینه انرژی درمانی 35بود. بین سطح تحصیلات بیماران با میزان / 7 نفر) بود. بالاترین میزان مراجعه به طب مکمل در مبتلایان به سرطان پستان (5) %21 اکثر بیماران خواستار ارائه درما نهای مکمل از. (p <0/ استفاده از شاخه های مختلف طب مکمل ارتباط معنی داری مشاهده شد (001 طریق پزشک معالج خود بودند راهنمایی از طرف پزشک معالج، در جریان امکان استفاده از طب مکمل قرار نگرفته بودند (80 %). همچنین در این مطالعه مشاهده شد نیمی از دریافت کنندگان طب مکمل، به خاطر عدم پرسش و.
نتیجه گیریمی توان امیدوار بود که در آینده استفاده های صحیح تر و مفیدتری از طب مکمل در ایران به عمل آید استفاده از طب مکمل نیز جلوگیری گردد کشور و می تواند مبنایی برای دیگر مطالعات در زمینه اثر بخشی، فوائد و عوارض ناشی از درما نهای طب مکمل باشد: به نظر می رسد چنانچه برنامه ریزی دقیقی برای پزشکان در زمینه آموزش روش های کاربردی طب مکمل انجام گیرد،. همچنین از بروز عوارض خطرناک. اطلاعات بدست آمده در این مطالعه کوششی است جهت شناسایی وضعیت طب مکمل درکشور و می تواند مبنایی برای دیگر مطالعات در زمینه اثر بخشی، فوائد و عوارض ناشی از درما نهای طب مکمل باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p768661 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!