بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستا نهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1386 بود.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که بر روی 175 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام گرفته است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه و ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه های حاوی مشخصات دموگرافیک و آزمون آسایش روانی بود.
یافته ها
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت 50 درصد، 89 نفر)، خانه / 79 درصد، 139 نفر)، تحصیلات زیر دیپلم (9 / 37 درصد، 66 نفر)، متاهل (4 / 41 سال (7 - زنان در گروه سنی 5037 درصد، 52 نفر)، وضعیت / 56 درصد، 78 نفر)، همسر دارای شغل آزاد (4 / دار (88 درصد، 154 نفر)، تحصیلات همسرشان زیر دیپلم (160 درصد، 106 نفر) بودند. کمتر از / 47 درصد، 83 نفر)، برخوردار از مسکن شخصی (6 / اقتصادی متوسط و ضعیف بطور مساوی (457 درصد (101 / نیمی از آنان (44 درصد، 77 نفر) تحت همه درمان های ضد سرطان قرار گرفته بودند. همچنین یافته ها نشان داد که 72درصد (5 نفر) از آسایش روانی پایین برخوردار بودند. همچنین بین / 39 درصد (69 نفر) متوسط و 9 / نفر) زنان از آسایش روانی بالا، 4 ارتباط آماری معنی داری یافت شد. (P= 0/0 و اشتغال همسر (با 3 (p = 0/ آسایش روانی و وضعیت اقتصادی (با 01
نتیجه گیری
خوشبختانه علی رغم اینکه سرطان پستان یک بیماری بدخیم و کشنده در بین زنان است، ولی نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان از آسایش روانی بالایی برخوردار هستند که با وضعیت اقتصادی و اشتغال همسرشان ارتباط مستقیم دارد. یعنی زنانی که وضعیت اقتصادی خود را خوب ارزیابی کرده و نیز زنانی که همسرانشان کارمند بودند آسایش روانی بالاتری داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p768662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.