سروتایپینگ کلی باسیلهای جدا شده از مرغداری های اطراف تهران

چکیده:
کلی باسیلوز یکی از فراوانترین بیماری های باکتریایی در دامها و طیور می باشد که احتمال انتقال آن از حیوانات به انسان وجود دارد. در تحقیق حاضر در مجموع 156 سویه کلی باسیل جدا شده، توسط 5 نوع آنتی سرم پلی والان و 22 نوع آنتی سرم منو والان که شامل آنتی سرمهای تهیه شده در این تحقیق و آنتی سرمهای خریداری شده از شرکتهای داخلی و خارجی بودند مورد آزمایش سروتایپینگ قرار گرفتند. سروتیپهای جدا شده در این تحقیق عبارت بودند از: O78K80 37.18) درصد(، O128K67 14.74) درصد(، O2K1 13.46) درصد(، O124K72 5.13) درصد(، O119B14 2.56) درصد(، O111K58(B4) 2.56) درصد(، O114K90 2.56) درصد(، O2K12 0.64) درصد(، O126K71 0.64) درصد(، O125K7 0.64) درصد(و O86K61(B7) 0.64) درصد(، سویه های Rough 5.77) درصد(، سویه های نامشخص 13.5) درصد(. با توجه به نتایج در دسترس در ارتباط با مطالعات قبلی انجام شده در ایران به نظر می رسد که سروتیپهای O125K7,O126K71,O114K90,O124K72 در این بررسی برای اولین بار در ایران از طیور جدا شده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p77251 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!