اثر سطح انرژی مصرفی, امتیاز وضع بدن و تزریق هورمون لپتیین بر میزان تخمکگذاری در میش

چکیده:
اثر سطح انرژی مصرفی و امتیاز وضع بدن بر میزان تخمک گذاری در گوسفند دنبه دار ایرانی و نیز نقش احتمالی هورمون لپتین در این فرآیند مشخص نیست. لذا در این پژوهش طی آزمایش اول، اثر سطح انرژی مصرفی در بلند مدت بر وزن بدن، امتیاز وضع بدن، میزان تخمک گذاری و ارتباط آنها، و در آزمایش دوم، اثر سطح انرژی مصرفی در کوتاه مدت و نیز تزریق هورمون لپتین بر میزان تخمک گذاری در گوسفند شال مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایش نخست، در طی پنج دوره فحلی گروه تیمار (n=14) در حد 60 درصد و گروه شاهد (n=14) در حد 100 درصد انرژی نگهداری تغذیه شدند. در آزمایش دوم، 24 راس میش همزمان شده، در سه گروه هشت راسی به مدت چهار روز تیمارهای زیر را دریافت نمودند. گروه اول ضمن تغذیه در حد 100 درصد انرژی نگهداری، روزانه 1?g/Kg لپتین نو ترکیب انسانی به صورت وریدی دریافت کردند. گروه دوم در حد 180 درصد و گروه سوم به عنوان شاهد در حد 100 درصد انرژی نگهداری تغذیه شده و به علاوه 1ml سرم فیزیولوژیکی به صورت وریدی دریافت نمودند. در هر دوره فحلی، وزن، امتیاز وضع بدن و میزان تخمک گذاری تعیین شد. نتایج آزمایش اول نشان داد، وزن و امتیاز وضع بدن در گروه تیمار کاهش معنی دار (P<0.01) داشته و در عین حال یک رابطه خطی مثبت معنی دار (P<0.01) بین این دو صفت برقرار است (R2=0.62). هنگامی که امتیاز وضع بدن به کمتر از 2 رسید، میزان تخمک گذاری در گروه تیمار نسبت به شاهد و نیز نسبت به زمانهای قبل کاهش معنی دار (P<0.01) نشان داد. زمانی که امتیاز وضع بدن به حدود یک رسید، تخمک گذاری در گروه تیمار متوقف گردید. در آزمایش دوم، هیچ گونه اختلاف معنی دار در وزن بدن و میزان تخمک گذاری بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد. از نتایج این تحقیق چنین استنباط می شود که میزان تخمک گذاری در گوسفندان دنبه دار در مقایسه با نژادهای بدون دنبه به تغییرات انرژی مصرفی، وزن و امتیاز وضع بدن دیرتر پاسخ می دهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p77268 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!