اثر CpG-DNA در القای پاسخ ایمنی به عنوان یک ادجوانت در واکسن تب برفکی

پیام:
چکیده:
در مطالعه حاضر اثر یک ادجوانت ژنتیکی ساختگی، اختصاصی برای جوندگان (خوکچه هندی) با موتیف CpG (cytosine pre guanine)، حاوی اولیگو دی اکسی نوکلئوتاید (CpG-ODN) روی یک واکسن کلاسیک غیر فعال تب برفکی (A/IRAN/87) ساخت موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی، مورد ارزیابی قرار گرفت. دسته ای از خوکچه ها (دسته C) که دوز اول واکسن تب برفکی را به همراه ادجوانت آلوم (واکسن کلاسیک) و دوز دوم را به همراه ادجوانت CpG-ODN دریافت کردند. نسبت تولید IgG2a به IgG1 ضد ویروس تب برفکی در آنها 5 برابر دسته شاهد بود که هردو دوز واکسن را بدون ادجوانت CpG-ODN دریافت کرده بودند. از سوی دیگر، عیار آنتی بادی خنثی کننده (NA) ویروس تب برفکی در این دسته (C) که دوز دوم واکسن را به همراه CpG-ODN دریافت کردند حدود 8 برابر دسته شاهد (A) بود که هردو دوز واکسن را بدون CpG-ODN دریافت کرده بودند. داده ها نشان داد که عیار آنتی بادی خنثی کننده و پاکسازی ویروس از سرم در حیواناتی که در دوز اول از واکسن کلاسیک و در دوز دوم از واکسن تب برفکی همراه با CpG-ODN استفاده شده بود، ضمن سازگاری و ارتباط نزدیک با یکدیگر، عیار NA و درصد پاکسازی ویروس از سرم نسبت به دسته شاهد که واکسن بدون CpG-ODNدریافت کرده بودند، بطور معنی داری بالاتر بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که CpG-ODN به عنوان یک ادجوانت ژنتیکی برای استفاده در واکسن FMD، این توانایی را دارد که پاسخهای Th1 را در حیوان واکسینه شده افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p773362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.