بررسی و شناسایی گونه های مختلف کاندیدا در واژینیت کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار در سال 1386

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
یکی از عفونت های قارچی شایع در خانم ها ولوواژینیت کاندیدیایی است که توسط گونه های مختلف کاندیدا ایجاد شده و الگوی مقاومت متفاوتی نسبت به داروهای معمول دارند. تحقیق حاضر به منظور تعیین گونه های مختلف کاندیدیا در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان مبینی شهرستان سبزوار به منظور پیشنهاد درمانی مناسب توسط پزشکان انجام گردید.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی می باشد که بر روی نمونه متشکل از 231 زن مراجعه کننده به بیمارستان مبینی سبزوار که از ترشحات واژینال شاکی بودند، انجام گردید. بعد از اخذ مجوز اخلاقی از کمیته اخلاق دانشگاه و کسب رضایت نامه کتبی، همزمان با اندازه گیری pH واژن، ترشحات فورنیکس های طرفی و خلفی توسط دو سواپ سر پنبه ای مرطوب جمع آوری شده و ابتدا به صورت مستقیم از نظر سلول های مخمری بررسی شدند و سپس در محیط سابورودکستروز آگار کشت داده شدند. سپس مخمرهای رشد یافته بر اساس صفات ماکروسکوپی و میکروسکوپی، تولید لوله زایا در سرم خون و صفات بیوشیمیایی با استفاده از کیتYeast Plus System مورد شناسایی قرار گرفتند. داده های به دست آمده در جداول دو بعدی توصیف و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و نرم افزار SPSS (ویرایش 11) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در نتایج آزمایش مستقیم، 35/7 درصد و نتایج کشت نمونه 8/26 درصد نمونه ها مثبت بودند. در مراحل شناسایی، مخمرهای کاندیدا آلبیکنس با فراوانی 7/38 درصد، کاندیدا کفیر با فراوانی 7/17 درصد، ساکارومایسس سرویسیه با فراوانی 5/14 درصد، کاندیدا تروپیکالیس با فراوانی 6/9 درصد، کاندیدا گلابراتا با فراوانی 8 درصد، کاندیدا کروزه ای با فراوانی 2/3 درصد و سایر مخمرهای غیر بیماری زا با فراوانی 4/6 درصد شامل کاندیدا رگوزا، کاندیدا لیپولیتیکا، ترایکوسپورون بژلی و بلاستوشیزومایسس کاپیتاتوس جدا شدند.
نتیجه گیری
مخمرهای غیر بیماری زا که تنها از بیمارانی با کاهش سیستم ایمنی جدا می شوند، جدا گردید و لازم است در عفونت های واژینال در نظر گرفته شوند.
زبان:
فارسی
صفحه:
54
لینک کوتاه:
magiran.com/p775872 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.