ارزیابی عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات رویشی ارقام کلزا در تاریخ کاشت های مختلف در منطقه حاجی آباد هرمزگان

چکیده:
به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین رقم و تاریخ کاشت کلزا، در سال های 1379 و 1380 آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی حاجی آباد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در چهار تکرار اجرا شد که در آن کرت های اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (اول آبان، ده آبان، بیست آبان و سی آبان ماه) و کرت های فرعی شامل سه رقم (ساری گل، هایولا 401 و آپشن 501) بود. نتایج تجزیه مرکب دو ساله داده های آزمایش نشان داد که اثر سال، تاریخ کاشت، رقم و اثر متقابل آن ها بر تعداد روز تا شروع گلدهی، طول دوره گلدهی و طول دوره رویش، در سطح 1 درصد معنی دار است. هیبرید هایولا 401 کمترین و رقم ساری گل بیشترین تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهی و طول دوره رویش را داشتند، در حالی که بیشترین و کمترین طول دوره گلدهی مربوط به ارقام هایولا 401 ساری گل بود، با تاخیر در کاشت، کلیه صفات مورد بررسی روند کاهشی داشتند. اثر رقم بر تعداد غلاف در گیاه و وزن هزار دانه معنی دار بود و هیبرید هایولا 401 دارای بیشترین وزن هزاردانه بود. اثر سال و رقم بر عملکرد دانه در سطح 1 درصد معنی دار بود و بیشترین عملکرد دانه با میانگین 2597 کیلوگرم در هکتار مربوط به هیبرید هایولا 401 بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
419
لینک کوتاه:
magiran.com/p779889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.