شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با مقدار اسید اولئیک در کلزای بهاره (.Brassica napus L)

چکیده:
کیفیت روغن کلزا (Brassica napus L.) به وسیله ترکیب اسیدهای چرب آن تعیین می گردد. یکی از مهم ترین برنامه های به نژادی کلزا درحال حاضر افزایش ترکیب اسید اولئیک می باشد که منجر به افزایش دوام و عمر روغن می گردد. به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با مقدار اسید اولئیک در کلزا از جمعیت دابلد هاپلوئید حاصل از تلاقی لاین T099-5318-20 با لاین DH12075، نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR و روش تجزیه تفرق توده ای استفاده شد. شش نشانگر مولکولی ارتباط نزدیکی را با مقدار اسید اولئیک در کلزا نشان دادند. دو نشانگرRAPD، UBC 2830 با اثر مثبت و UBC 5381650 با اثر منفی به ترتیب 43 و 34 درصد واریانس فنوتیپی را برای مقادیر اسید اولئیک توجیه کردند. به منظور ایجاد نشانگر SCAR، نشانگرUBC2830 همسانه و توالی یابی شد. بر اساس اطلاعات حاصل از توالی، آغازگرهای اختصاصی طراحی شد. نشانگر SCAR، یک قطعه اختصاصی با 399 جفت باز پیوسته با اسید اولئیک را تکثیر کرد. نشانگرهای شناسایی شده در این تحقیق و نشانگرSCAR می توانند به عنوان ابزار مناسبی جهت گزینش برای مقادیر بالای اسید اولئیک مورد استفاده قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحه:
515
لینک کوتاه:
magiran.com/p780183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.