مقایسه واکنش تعدادی از ارقام و لاین های برگزیده ذرت نسبت به بیماری لکه برگی ذرت Bipolaris maydis (Nisikado) Shoem

چکیده:
منظور تعیین واکنش تعدادی از ارقام و لاین های برگزیده ذرت نسبت به بیماری لکه برگی، هفده لاین و رقم ذرت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در سال 1378 و چهار تکرار در سال 1379 در ایستگاه قراخیل ساری در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی تک تک بوته ها در دو مرحله 4-3 برگی با سوسپانسیون اسپور قارچ عامل بیماری (Bipolaris maydis) به غلظت Spore/ml 4 10 × 3 با سرنگ به میزان 2- 1 میلی لیتر و یک بار نیز در مرحله 8-6 برگی با رها کردن دانه های سورگوم آغشته به قارچ عامل بیماری به میزان 15-10 دانه آلوده در قیف هر بوته با وسیله بازوکا (Bazooka) مایه زنی شدند. ارزیابی ارقام مختلف در دو مرحله گرده افشانی و دو هفته بعد از آن به عنوان شاخص شدت بیماری (0-100) و هم چنین با استفاده از سیستم امتیاز دهی 0-5 تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر حساسیت به بیماری بین لاین ها و هیبریدها وجود دارد و مقاومت هیبریدها از لاین ها بیشتر است. لاین K 3547/212 مقاوم ترین و لاینK 3653/111 حساس ترین لاین ها نسبت به بیماری بودند. در بین ارقام نیز K3547/212 x MO 17 و K SC 604 جزء ارقام مقاوم بودند. سه لاین تجاری K 18، MO17 و K 19 جزء لاین های نیمه مقاوم و لاین B 73 جزء لاین های حساس به بیماری شناسائی شدند.
زبان:
فارسی
صفحه:
531
لینک کوتاه:
magiran.com/p780184 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.