بررسی الگوی پراکنش مکانی گونه بنه (مطالعه موردی: جنگل های باینگان استان کرمانشاه)

چکیده:
بررسی الگوی پراکنش مکانی جوامع گیاهی، برای درک بسیاری از مسائل در اکولوژی و مدیریت جنگل ضروری است. با توجه به اهمیت اقتصادی- اجتماعی گونه بنه، این الگو به عنوان معیاری برای کنترل تغییرات و پایش جنگل، بررسی شد. منطقه ای 50 هکتاری از جنگل های باینگان در استان کرمانشاه با حداقل دست خوردگی و تخریب انتخاب شد و آماربرداری در قالب یک شبکه آماربرداری منظم با شروع نقطه تصادفی و با ابعاد 100 100 متر صورت گرفت. در این بررسی از روش های قطعه نمونه با مساحت ثابت و روش های فاصله ای مربع تی و ترکیبی استفاده شد. 50 قطعه نمونه و 50 نقطه نمونه برداری مربوط به روش های فاصله ای برداشت شد و اطلاعات لازم از جمله تعداد در قطعات نمونه و فواصل مورد نظر در روش های فاصله ای، اندازه گیری شد. برای تحلیل الگوی پراکنش مکانی با استفاده از قطعه نمونه، از شاخص های پراکنش گرین، موری سیتا، استانداردشده موری سیتا و برای بررسی الگوی پراکنش مکانی در روش های فاصله ای از شاخص های ابرهارت، هینز، هاپکینز و C استفاده شد. همه شاخص های مربوط به قطعه نمونه، الگوی کپه ای را برای بنه نشان دادند. از میان شاخص های فاصله ای ابرهارت و هینز الگوی کپه ای، شاخص C الگوی یکنواخت و شاخص هاپکینز الگوی تصادفی را برای بنه ارائه کردند. در مجموع نتایج به دست آمده از شاخص های پراکنش مختلف، الگوی پراکنش مکانی بنه به شکل کپه ای تعیین شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
177
لینک کوتاه:
magiran.com/p780251 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!