بررسی و مقایسه عملکرد دانه، اجزای عملکرد علوفه سبز ارقام تریتیکاله و جو

چکیده:
به منظور بررسی لاین ها و ارقام تریتیکاله و جو از نظر تولید علوفه و دانه، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و به مدت دوسال (1381-1379) درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان اجرا گردید. در این آزمایش کرت اصلی شامل دو سطح برداشت وعدم برداشت علوفه و کرت فرعی شامل پنج رقم تریتیکاله و جو (سه لاین پیشرفته تریتیکاله به نام های 4108، 4116 وMus «S»/ Beta «S» و دو رقم جو به نام های دشت و LB) بودند. تجزیه واریانس مرکب عملکرد علوفه سبز تیمارهای برداشت علوفه نشان داد که بین لاین ها و ارقام تریتیکاله و جو اختلاف معنی دار در سطح احتمال %1 وجود دارد. مقایسه میانگین ارقام به روش آزمون دانکن نشان داد که بیش ترین عملکرد علوفه سبز مربوط به رقم جو LB (21.01 تن در هکتار) بود.سه رقم تریتیکاله 4116،4108 و Mus «S»/ Beta «S»(به ترتیب به عملکرد علوفه سبز 17.24، 15.79و14.10 تن در هکتار) در یک گروه قرار گرفته و اختلاف معنی دار با هم نداشتند. رقم جو دشت دارای کم ترین عملکرد علفوفه سبز (12.9 تن در هکتار) بود. تجزیه واریانس مرکب صفات مورد بررسی نشان داد که در صفات عملکرد دانه، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بین ارقام و همچنین اثر متقابل رقم و سال در سطح احتمال %1 اختلاف معنی دار وجود دارد. بیش ترین عملکرد دانه را رقم 4116 تریتیکاله در سال 1380 (7.23 تن در هکتار) و کم ترین عملکرد دانه را جو رقم دشت در سال 1381 (4.39 تن در هکتار) داشتند.
زبان:
فارسی
صفحه:
345
لینک کوتاه:
magiran.com/p780535 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.