رابطه سبک دلبستگی مادران و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی (1387- دوره راهنمایی شهر شیراز سال تحصیلی 88)

پیام:
چکیده:
مقدمه
در نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و واکنش های مادرانه به فرزند تحت تاثیر سبک دلبستگی است. هدف این پژوهش ارزیابی ارتباط سبک دلبستگی مادران با بلوغ اجتماعی فرزندان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر است.
روش کار
در این پژوهش همبستگی سبک دلبستگی مادر و بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی بررسی شده است. نمونه پژوهش با استفاده از تمام شماری 127 دانش آموز پسر عقب مانده ذهنی دوره راهنمایی شهر شیراز در هر سه پایه اول، دوم و سوم که در سال تحصیلی 8- 1387 به تحصیل اشتغال داشتند به همراه مادران آنها به دست آمد. برای جمع آوری داده های مربوط به سبک دلبستگی مادر از پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAS) (1987) استفاده شد و داده های مربوط به بلوغ اجتماعی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی به وسیله آزمون بلوغ اجتماعی واینلند (1965) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته ها
مهارت های ارتباطی دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی با سبک دلبستگی ایمن در مادران ارتباط مثبت معنادار (001/0 p<) و با سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) در مادران ارتباط منفی معنادار داشت (به ترتیب 019/0 p= و 001/0 p<).
نتیجه گیری
هر چه سبک دلبستگی مادران ایمن تر باشد، میانگین نمرات بلوغ اجتماعی فرزندان پسر آنها بالاتر و هر چه سبک دلبستگی مادران ناایمن تر (اجتنابی و دوسوگرا) باشد، میانگین نمرات بلوغ اجتماعی فرزندان پسر آنها کمتر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p788044 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.