بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم در یک جمعیت ایرانی

پیام:
چکیده:
بیان مساله: نهفتگی دندان های مولر سوم دایمی شایع است. به علت آسیب های احتمالی نهفتگی و اثر الگوی نهفتگی بر شیوه ی درمان این دندان ها، بررسی این الگو (سطح و زاویه ی نهفتگی) دارای اهمیت است.
هدف
هدف از این پژوهش، بررسی الگوی نهفتگی دندان مولر سوم در مراجعه کنندگان به دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رشت در طی دو سال بود.
مواد و
روش
در این پژوهش توصیفی، پرتونگاری پانورامیک 409 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه دانشکده دندانپزشکی که میان 20 تا 40 سال بودند، انتخاب گردیدند. برای بررسی سطح نهفتگی تاج دندان نهفته ی مولر سوم، رابطه ی میان استخوان و محل اتصال سمان به مینای CEJ)) دندان نهفته بررسی شد و برای بررسی زاویه ی نهفتگی این دندان ها از طبقه بندی وینتر (Winter Classification به سطح الف، ب و پ) استفاده گردید. واکاوی داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای انجام شد.
یافته ها
از میان بیمارانی که پرتونگاری پانورامیک آنها شرایط بررسی را داشتند 7/44 درصد مرد و 3/55 درصد زن بودند. در بررسی سطح نهفتگی بیشترین حالت در فک بالا مربوط به سطح پ و در فک پایین مربوط به سطح ب بود. در فک بالا 5/47 درصد و در فک پایین 2/41 درصد دندان های نهفته در مردها بود. در بررسی زاویه های نهفتگی بیشترین و کمترین مقدار در ماگزیلا به ترتیب عمودی (67 درصد) و افقی (صفر درصد) و در مندیبل نیز به ترتیب مزیوانگولار (3/57 درصد) و دیستوانگولار (1/1 درصد) به دست آمد. در بررسی زاویه های گوناگون نهفتگی در سطوح گوناگون نهفتگی، بیشترین حالت عمودی و مزیوانگولار به ترتیب همراه با سطح ب و پ بودند.
نتیجه گیری
تفاوت آماری معنادار میان مردها و زن ها در فراوانی دندان نهفته در دو فک وجود نداشت. در فک بالا و پایین توزیع زاویه های گوناگون نهفتگی دندان مولر سوم متفاوت بود. در ضمن، در سطوح گوناگون نهفتگی میان فراوانی زاویه های نهفتگی دندان تفاوت وجود داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
247
لینک کوتاه:
magiran.com/p790661 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.