استفاده از شبکه ی عصبی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی جداسازی رنگ از محلولهای آبی توسط جذب بر روی نانو لوله های کربنی

چکیده:
در این تحقیق جذب متیلن بلو از محلول آبی بر روی نانولوله های کربنی مورد مطالعه قرار گرفته است. داده های آزمایشگاهی در سه دمای 290، 300 و K310 با مدلهای تعادلی و در دمای K300 با مدل های سینتیکی مطابقت داده شد و مشاهده گردید که داده های تعادلی جذب منطبق بر ایزوترم لانگمویر بوده و سینتیک جذب با معادله سینتیکی شبه درجه دوم مک کی و هو سازگار است. پارامترهای دیگری نظیر زمان تماس، pHمحلول، غلظت اولیه متیلن بلو و مقدار جاذب به عنوان فاکتورهای مؤثر بر جذب بررسی شدند. نود دسته از داده های آزمایشگاهی برای توسعه یک شبکه عصبی بکار گرفته شد. ورودی های شبکه شامل پارامترهای غلظت اولیه محلول، میزان جاذب، pH اولیه محلول، زمان تماس و دما بودند و خروجی شبکه غلظت نهایی متیلن بلو در فاز محلول بوده است. شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شده و نتایج آن با داده های آزمایشگاهی مقایسه شد که مطابقت بسیار خوبی مشاهده گردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p796523 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!