بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی سیستم پورتال ستاد استانداری خراسان رضوی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این مقاله، شاخص های ارزیابی اثربخشی سیستم پورتال در سه دسته کیفیت سیستم پورتال از لحاظ محتوی، فنی و حمایت مدیریتی جای گرفته و بر طبق آن سه فرضیه اهم (اصلی) طراحی شده است. چون این تحقیق هدف دیگری همچون ((ارائه یک مدل رتبه بندی شده از نظر میزان تاثیر هر یک از ابعاد و معیارهای سنجش اثربخشی)) را نیز دنبال می کند؛ بنابراین پنج فرضیه کمکی (فرعی) دیگر نیز برای آن ارائه می شود. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب تحقیق، به بررسی نظری موضوع تحقیق و مقاله پرداخته شده است.همچنین، با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای (جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات کاغذی و دیجیتال) و غیرکتابخانه ای (مصاحبه ها و توزیع پرسشنامه های مقدماتی و نهایی تحقیق) گردآوری شد. به دنبال آن، پرسشنامه ای با عنوان ((پرسشنامه سنجش میزان اثربخشی پیاده سازی سیستم پورتال در ستاد استانداری خراسان رضوی)) طراحی شد که در جامعه آماری تحقیق که شامل کاربران سیستم است، توزیع گردید. در این تحقیق، از روش نمونه گیری استفاده شده است. در ادامه، پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گیری از فنون آماری ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (برای آزمون رابطه بین شاخص ها)، تی. استیودنت (برای آزمون فرضیه های اصلی) و فریدمن (برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی شاخص ها و ابعاد آنها) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و نتیجه گیری های لازم گرفته شد. نتایج نشان می دهد سیستم پورتال پیاده سازی شده از نظر شاخص های کیفیت محتوی، کیفیت فنی و کیفیت حمایت مدیریتی، اثربخش است، ولی این اثربخشی درباره همه شاخص ها، یکسان و همسان نیست.
زبان:
فارسی
در صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p798872 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!