پیمایشی در مورد وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه آموزش و نشر الکترونیکی در دبیرستانهای شهر تهران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی وضعیت استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مدارس هوشمند و نشر الکترونیکی کتاب های درسی پرداخته است. در بعد آموزش، میزان علاقه، مهارت و کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش از سوی مدیران،معلمان و دانش آموزان و همچنین مزایا و موانع کاربرد فناوری اطلاعات درآموزش بررسی شده و در بعد نشر، بیان مشکلات نشر الکترونیکی و ارائه راه حل هایی از سوی متخصصان و دست اندرکاران نشر برای از میان برداشتن این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است. برای این پژوهش، ابتدا پرسشنامه هایی با توجه به متغیرهای مورد مطالعه ساخته شده و روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تایید روایی محتوای پرسشنامه ها توسط متخصصان روانشناسی و روان سنجی انجام و ضریب پایایی پرسشنامه مدیران، معلمان و دانش آموزان به ترتیب 86/0، 61/0 و 78/0محاسبه شد و پرسشنامه ناشران به دلیل تعداد کم صرفا تایید متخصصان ملاک معتبر بودن آن قرار گرفت. جامعه پژوهشی حاضر شامل مدیران،معلمان و دانش آموزان پایه اول 5 مدرسه هوشمند شهر تهران بود که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی از این مدارس انتخاب، و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید.نمونه ناشران الکترونیکی از طریق نمونه گیری در دسترس، انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهشی نشان می دهد از دیدگاه مدیران، امکانات و زیرساخت دسترسی به اطلاعات و شرایط ارتقاء حرفه ای معلمان در حد زیادی فراهم است.معلمان نیز، علاقه زیادی به استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش دارند و همچنین استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش را در حد زیادی، باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می دانند. این در صورتی است که مهارت و کاربرد استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش را در حد متوسط داشته باشند. از دیدگاه معلمان استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش با موانعی روبه رو است. و از دیدگاه دانش آموزان تا حدودی باعث افزایش یادگیری می شود، مهارت آنها برای استفاده از فناوری اطلاعات در یادگیری در حد متوسط است؛ همچنین از نظر دانش آموزان استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش تا حدی باعث کاهش نقش معلم شده است. از دیدگاه ناشران مورد مطالعه، ابعاد فنی و اقتصادی در زمینه نشرالکترونیکی مواد آموزشی در مقایسه با ابعاد فرهنگی،آموزشی و سیاسی آن از لحاظ برخورداری از امکانات در وضعیت بهتری قرار دارد، و از نظر فرهنگی،آموزشی و سیاسی در حد متوسط از امکانات لازم برخوردارند و همچنین سرانه دسترسی دانش آموز به رایانه در مدارس هوشمند 11 نفر است
زبان:
فارسی
در صفحه:
151
لینک کوتاه:
magiran.com/p798873 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!