تعیین اندازه ی بهینه ی بنگاه در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران طی برنامه ی سوم توسعه

پیام:
چکیده:
این مقاله با هدف اصلی تعیین اندازه ی بهینه ی بنگاه و بررسی تاثیر ساختار صنعت بر آن طراحی گردیده و می کوشد با استفاده از مبانی نظری موجود در سازمان صنعتی، اندازه ی بهینه ی بنگاه های صنعتی را در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران، به تفکیک کدهای دو، سه و چهار رقمی ISIC، طی برنامه ی سوم توسعه، برآورد نماید. ابتدا، روش های تخمین اندازه ی بهینه معرفی شده و سپس معیار کومانور و ویلسون به عنوان روش تخمین اندازه ی بهینه (MES) مورد استفاده قرار گرفته و در تخمین آن از متغیرهای تولید و اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که روند تغییرات اندازه ی بهینه ی تولید در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی روند ثابتی نبوده است. با استفاده از متغیر اشتغال، نتایج به دست آمده نشان دهنده ی آن است که به استثناء سال 1383، میزان MES روندی کاهشی داشته است. این موضوع نشان می دهد صنعت موادغذایی و آشامیدنی از لحاظ تعداد شاغلان در حال کوچک شدن است. کاهش در تعداد کارکنان را می توان با افزایش سطح تکنولوژی، افزایش بهره وری نیروی کار و یا شرایط حاکم بر بازار کار توجیه نمود. همچنین این روند را می توان همسو با روند تحولات جهانی و افزایش نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد دانست.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p798882 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!