شناسایی قارچ های قارچزی ایران 1 - گونه های متعلق به جنس Cladobotryum

چکیده:

به منظور شناسایی هیفومیست های قارچزی متعلق به جنس cladobotrym نمونه هایی از بازیدیوکارپ هایی متعلق به جنس های Agaricus، Lactarius،Russula، Armillaria یا آلودگی های قارچی جمع آوری شد. قطعاتی از بخش های آلوده کارپوفور شامل تیغه، کلاهک یا پایه کشت داده شد. شناسایی جدایه ها بر اساس مشخصات مورفولوژیکی و برخی خصوصیات دیگر انجام شده و چهار گونه c.varium، c.polypori، c.dendroides و c.verticillatum شناسایی شدند. گونه c.dendroides پیش از این به عنوان هیپرپارازینت از بستر قارچ خوراکی (Agaricus bisporus) شناسایی و معرفی شده، اما سه گونه دیگر برای فلور قارچی ایران جدید می باشند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p80124 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!