مدل سازی وارون دوبعدی غیرخطی داده های گرانی سنجی منطقه مغان با استفاده از روش مارکوارت- لونبرگ

چکیده:
در این مقاله مدل سازی وارون غیرخطی داده های گرانی سنجی برای تعیین هندسه سنگ بستر مورد نظر بوده است به طوری که با کمترین اطلاعات اولیه زمین شناسی، بهترین ساختار نزدیک به واقعیت زمین شناسی را نتیجه دهد. در روش ارائه شده هندسه سنگ بستر با یک سری منشورهای کنار هم چیده شده تقریب زده می شود و در نهایت طول این منشورها، عمق سنگ بستر را به دست می دهد. در الگوریتم تهیه شده، از یک روند تکرار غیرخطی برای شبیه سازی هندسه سنگ بستر استفاده می شود. در گام اول با استفاده از یک تقریب مناسب و با استفاده از روش های استاندارد، مسئله غیرخطی به یک مسئله خطی تبدیل می شود. در گام دوم با استفاده از تمامی اطلاعات اولیه، مدل طراحی و به اصطلاح مدل متغیری(پارامتری) می شود. در گام بعدی یک مدل اولیه منطبق بر تمامی فرضیات ژئوفیزیکی و زمین شناسی پیشنهاد می شود و با استفاده از تجزیه عددی، ماتریس های مشتقات جزئی برای مدل محاسبه می شود. روند وارون سازی بر مبنای روش مارکوارت- لونبرگ، در تکرارهای مختلف با توجه به میزان تطابق میان داده های واقعی و محاسبه ای، مدل اولیه را بهبود می بخشد. در این روند از خطی سازی مدل، توسط تجزیه عددی در نزدیکی مدل اولیه و محاسبه دوباره ماتریس مشتقات جزئی استفاده می شود تا بهترین تطابق میان داده های اندازه گیری و محاسبه ای ایجاد شود. به منظور نشان دادن قابلیت این روش، مدل سازی برای داده های مصنوعی با نوفه و بدون نوفه صورت گرفته است. داده های واقعی مورد استفاده، داده های گرانی سنجی مربوط به ناحیه مغان است که نتایج حاصل با واقعیت زمین شناسی منطقه تطابق بسیار خوبی دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p801757 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!