مطالعه ساختار پوسته شمال باختر ایران با استفاده از امواج تبدیل یافته دورلرز

چکیده:
تابع گیرنده ابزار مناسبی برای مطالعه ساختار پوسته و گوشته بالایی در هر منطقه است. در این مطالعه به کمک تحلیل تابع گیرنده P، با استفاده از زمان رسید تبدیل Ps در ناپیوستگی موهو و بازتاب های چندگانه آن ستبرای پوسته و نسبت Vp/Vs محاسبه شد. بهترین مقدار برای ستبرای پوسته و نسبت Vp/Vs زمانی به دست می آید که فاز تبدیلیPs و بازتاب های چند گانه پوسته ((PpPs، PpSs+ PsPs به صورت همدوس بر انبارش شوند (،2000 Zhu and Kanamori). برای این منظور داده های بیش از 120 زمین لرزه دورلرز ثبت شده توسط 8 ایستگاه ثابت کوتاه دوره شبکه دورلرز تبریز در شمال باختر ایران از سال 2000 تا 2008 میلادی با بزرگای 5/5 Mb ≥ و در فاصله رو مرکزی ̊95 > ∆> ̊ 30 پردازش شد. ستبرای پوسته زیر ایستگاه ها یکسان نبود وتغییر در ژرفای موهو در بازه 1+- 5/38 کیلومتر زیر خاوری ترین ایستگاه شبکه، SHB تا 1+- 5/53 کیلومتر زیر باختری ترین ایستگاه شبکه،SRB مشاهده شد. ستبرای پوسته در شمال باختر ایران از باختر به خاور افزایش یافته و با محاسبه مقطع دو بعدی ژرفا- مسافت به روش مهاجرت نتایج به دست آمده تایید شد. مقدار نسبت Vp/Vs در منطقه متغیر بوده و از مقدار 03/0+- 73/1در زیر ایستگاه آذرشهر تا03/0+- 82/1 در زیر ایستگاه تبریز تغییر می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
131
لینک کوتاه:
magiran.com/p801802 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!