بررسی تغییرشکل بین لرزه ای در ناحیه برخورد صفحه های زمین ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی

چکیده:
در این تحقیق، به منظور بررسی نحوه حرکت صفحه عربستان نسبت به صفحه اوراسیا از مفاهیم مکانیک شکست و مدل سازی جداشدگی با تکیه بر میدان سرعت حاصل از پردازش مشاهدات GPS که نسبت به اوراسیا تثبیت شده اند استفاده می شود. برای مدل سازی از روابط تحلیلی اکادا (1985) استفاده می شود. نخست بردارهای سرعت با استفاده از ساختارهای زمین ساختی در مقیاس بزرگ که زمین ساخت کلی منطقه را نشان می دهند محاسبه می شوند. حتی نتایج اولیه نیز دوران پادساعت گرد عربستان، ایران و آناتولی را نسبت به صفحه اوراسیا و انطباق نسبتا خوب بردارهای سرعت حاصل از مدل را با بردارهای سرعت GPS نشان می دهند. برای به دست آوردن نتایج دقیق تر سامانه های گسلی به صورت بلوک هایی تدریجا به مدل افزوده شده است و مقادیر سرعت های لغزش و عمق قفل شدگی گسل ها به منظور برازش بهتر به بردارهای سرعت GPS تعدیل می شوند. پس از تایید نتایج حاصل از پردازش مشاهدات GPS با نتایج حاصل از مدل سازی، کمیت های ژئودینامیکی نظیر جابه جایی و کرنش برای بررسی نحوه حرکت صفحه عربستان نسبت به اوراسیا محاسبه می شوند، نتایج نشانگر بازشدگی در دریای سرخ و برخورد مایل صفحه های زمین ساختی عربستان و اوراسیا در ایران و بیرون راندگی آناتولی و در حالت کلی دوران پادساعت گرد عربستان، ایران و آناتولی با نرخ اتساع در محدوده در سال نسبت به اوراسیا است.
زبان:
فارسی
صفحه:
89
لینک کوتاه:
magiran.com/p809397 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!