شیوه های بهبود کیفیت کدگذاری تشخیص ها و اقدامات از دیدگاه کدگذاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
استفاده از داده های کددهی شده برای مدیریت کیفیت، سرمایه گذاری مراقبت سلامت و سیاست مراقبت بهداشتی مستلزم تسهیل کدگذاری صحیح است. بیشتر اهداف برنامه های بهبود کیفیت داده های کدگذاری شده از طریق بهبود صحت کدهای تخصیص یافته توسط کارکنان کدگذاری قابل حصول است. مطالعه به منظور تعیین عوامل موثر بر کدگذاری از دیدگاه کدگذاران و پیشنهاد شیوه های بهبود کیفیت کدگذاری انجام شد.
مواد و روش کار
پژوهشی توصیفی بوده که در شش ماهه اول سال 1386 انجام شد. داده ها بوسیله دو پرسش نامه به ترتیب برای تعیین دیدگاه کدگذاران در رابطه با عوامل موثر برکیفیت کدگذاری و شیوه های بهبود کیفیت کدگذاری گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته ها
میانگین موثر بودن متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر کیفیت کدگذاری، به ترتیب برای متغیرهای اصلی پرونده پزشکی (65/91 درصد)، فراهم کننده مراقبت بهداشتی (87/87 درصد)، کدگذار (12/86 درصد) و نظام های طبقه بندی (73/73 درصد) بود. 100 درصد کدگذاران راهکارهای توسعه شاخص های کیفی کدگذاری، توسعه استاندارد های کدگذاری و آموزش کدگذاران را تاثیرگذار ترین راهکار بیان کرده اند.
بحث و تیجه گیری: کدگذاران مشکلات مربوط به پرونده پزشکی را به عنوان تاثیر گذار ترین عامل بر کیفیت کدگذاری بیان کرده و آموزش کدگذاران، توسعه استاندارد های کدگذاری و توسعه شاخص های کیفی کدگذاری را به عنوان بهترین راهکارهای بهبود کیفیت کدگذاری بیان کرده اند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
407
لینک کوتاه:
magiran.com/p823514 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!