مطالعه پراکندگی و تعداد ذراتا پروتیینهای همراه هستکها (NOR) در گاستریت و کارسینومای معده

چکیده:
هدف
شناسایی الگوی پراکندگی و تعداد ذرات (Nucleolar organizer region) NOR در گاستریت و کارسینومای معده.
مواد و روش ها
تعداد 40 بیمار با متوسط سن 45 سال با تشخیص گاستریت (30 بیمار) و کارسینوما (10 بیمار) مورد مطالعه قرار گرفت. بلوکهای پارافینی از فایل آسیب شناسی بیمارستان های خاتم الانبیا زاهدان و نمازی شیراز در سالهای 80- 79 انتخاب شدند. از این بلوکها مقاطعی با ضخامت 5- 3 میکرومتر بریده شد و با رنگ آمیزی نیترات نقره کلوئیدی و H-E رنگ آمیزی و تعداد ذرات به صورت دو سوکور شمارش شد.
یافته ها
نتایج حاصل از این مطالعه همبستگی زیادی را بین دو فرد برای شمارش ذرات نشان داد (P<0.001,r=0.97) تست Mann-Whitney اختلاف معناداری را برای تعداد ذرات NOR در گاستریت و کارسینوما نشان داد (P<0.001). شکل ذرات NOR و توزیع آنها در گاستریت به صورت ذرات کوچکی درون هسته بود، در حالی که در سلولهای سرطانی تعداد و اندازه NOR به شدت افزایش نشان می داد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد تعداد ذرات NOR می تواند نماینده خوبی از تغییرات پرولیفراتیو سلولی در کارسینومای معده باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
147
لینک کوتاه:
magiran.com/p83088 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!