تاثیر ساختار اجتماعی آموزش بر عملکرد دانشجویان

پیام:
چکیده:
این مقاله بر اساس پژوهشی در بین دانشجویان رشته های علوم اجتماعی در پنج دانشگاه دولتی مستقر در تهران تدوین شده است. هدف مقاله ارزیابی ساختار اجتماعی آموزش از طریق سنجش مناسبات دانشجویان با یکدیگر و با اساتید خود در زمینه های اجتماعی و آموزشی است. چهارچوب نظری این پژوهش برآمده از آرای نظریه پردازان جامعه شناسی علم، و پژوهشگران مطالعات آموزش عالی است و بر اساس آن ساختار اجتماعی آموزش در ایجاد انگیزش و نیز ارتقای اثر بخشی، یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار است. این تحقیق با روش پیمایشی و با کاربرد ابزار پرسشنامه انجام شده و داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های این پژوهش برخی از فرضیات تدوین شده را اثبات می کند. بر اساس این یافته ها، دانشجویان دارای یکپارچگی اجتماعی و یادگیری تعاملی، از پیشرفت تحصیلی بیشتر و خوداثربخشی بالاتری برخوردارند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p834234 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!