تخمین پارامتر ناهمسانگردی γ در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از نگاره صوتی برشی دو قطبی در یکی از چاه های میدان پارس جنوبی

چکیده:
تعیین ناهمسانگردی در ژئوفیزیک اکتشافی و ژئوفیزیک مخزن نقش مهمی ایفا می کند. نادیده گرفتن تاثیر ناهمسانگردی، عدم تشخیص پارامترهای لرزه ای بازتابی و رخساره های سنگی را به همراه دارد. در محیط ناهمسانگرد یک موج برشی به دو مولفه برشی عمود بر هم تبدیل می شود. یکی از معمول ترین روش ها برای تعیین ناهمسانگردی، بررسی سرعت های امواج برشی در جهت های مختلف است. امروزه نیاز به تعیین ناهمسانگردی لرزه ای به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.
با نگاره های صوتی برشی دوقطبی (DSI) می توان سرعت امواج برشی را تعیین کرد. ابزار صوتی برشی دوقطبی، کندی امواج برشی را در دو جهت روی صفحه عمود بر محور چاه اندازه گیری می کند. پارامترهای ناهمسانگردی با اندازه گیری مولفه های سرعت از نمونه های مغزه در آزمایشگاه، داده های لرزه ای سه بعدی و داده های لرزه ای قائم آزیموتی تعیین می شوند.
در این مقاله، پارامتر ناهمسانگردی γ با استفاده از نگاره های صوتی برشی دوقطبی محاسبه شده است. این پارامتر در سازندهای کنگان و دالان، در مجاورت یک چاه اکتشافی در میدان پارس جنوبیتعیین گردید. همچنین پارامتر γ با نمودارهای پرتو گاما برای سازندهای کنگان و دالان مقایسه و میزان ناهمسانگردی به دلیل وجود شیل تعیین شد. ضمنا پارامتر γ با پارامتر ناهمسانگردی بر حسب کندی (αDT) مقایسه شد. در این تحقیق همبستگی خوبی بین پارامترهای γ و ناهمسانگردی برحسب کندی به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین پارامتر γ، در سازند کنگان 015/0 و در سازند دالان 020/0 محاسبه شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p837891 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!