آشکارسازی پویایی نوین گسل درونه با کمک داده های دورسنجی و اطلاعات زمین شناسی

چکیده:
گسل درونه، یک گسل راستالغز چپ بر و فعال در شمال خاور ایران است که اثر سطحی آن حدود 700 کیلومتر درازا دارد. این گسل در طول مسیر خود نهشته های ترشیری و کواترنری را قطع می کند. در چند بخش از آن می توان نهشته هایی وابسته به دوره های پالئوژن، نئوژن و مخروط افکنه های کواترنری را شناسایی کرد که در آنها جابه جایی های ناشی از گسلش دیده می شود؛ از خاور بیرق تا خاور خلیل آباد، در نهشته های نئوژن می توان جابه جایی هایی بین 91- 457 متر را در تصاویر لندست مشاهده کرد. در آبراهه هایی که بر روی این واحدها جریان دارند نیز جابه جایی هایی قابل مشاهده است. در این نوشتار، تلاش شده است تا تاریخچه اخیر گسلش، با استفاده از جابه جایی های به دست آمده و نرخ لغزش گسل، محاسبه شود. مطابق انتظار، سن آغاز جابه جایی واحدهای زمین شناسی بسیار کمتر از سن واحدها در نقشه های زمین شناسی و سن آبراهه هایی که بر روی این واحدها جریان دارند کمتر از سن واحدها به دست آمده است و از آنجا که در چندین هزار سال گذشته جابه جا شده اند، تاییدی بر فعال بودن گسل درونه در زمان حال هستند.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p844760 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!