بررسی کاربرد نقشه های پوشش برفی حاصل از تصاویر ماهوار های MODIS در مدل سازی رواناب ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد کرج)

چکیده:
سطح تحت پوشش برف یکی از پارامترهای مهم و دخیل در میزان جریان رواناب حاصل از ذوب برف بوده و با توجه به مشکل بودن پایش و اندازه گیری میزان سطح تحت پوشش برف در حوزه های آبخیز کوهستانی تصاویر ماهواره ای به عنوان جایگزین پایش ها و عملیات های زمینی تهیه نقشه سطح تحت پوشش برف در حوزه های آبخیز مطرح شده اند. سطح تحت پوشش برف حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای را می توان به عنوان یکی از مهم ترین داده های ورودی در شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف تلقی نمود. در این نوشتار، از تصاویر ماهواره ای MODIS برای تهیه نقشه سطح تحت پوشش برف در حوزه آبخیز سد کرج استفاده شده است. به منظور بررسی میزان اختلاف در بازتابش باندهای مختلف در تصاویر، نیمرخ برداری انجام و بدین شکل قابلیت کاربرد شاخص پوشش برفی در تصاویر ماهواره ای MODIS مورد تایید قرار گرفت. در انتها، شبیه سازی رواناب ذوب برف در حوزه آبخیز سد کرج به عنوان یکی از کاربردهای اساسی پردازش تصاویر ماهواره ای و استخراج سطح پوشش برف ارائه شده است. نتایج نشان می دهد شاخص پوشش برفی همراه با آستانه گذاری طیفی بر روی باند 2 و 4 رابطه ای پایدار در استخراج نقشه پوشش برفی را ارائه می نماید. همچنین جریان شبیه سازی شده در سال آبی 81-80 با ضریب تبیین 4678/0 و تفاضل حجم 1292/0 متر مکعب بر ثانیه نشان از دقت داده های حاصل از نقشه های پوشش برفی به دست آمده از تصاویرMODIS دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p844772 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!