بررسی عوامل مؤثر بر نتیجه امتحان جامع علوم پایه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

پیام:
چکیده:
یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه ها، ارزیابی مداوم و مستمر وضعیت روند تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف آموزشی می باشد. دوره آموزشی علوم پایه پزشکی پیش زمینه پیشرفت تحصیلی و فهم دقیق مطالب دوره های بعدی پزشکی عمومی می باشد. دانشجوی پزشکی با استفاده از اطلاعات کسب شده در این دوره به حل مشکلات بالینی و تصمیم بالینی می پردازد. بنابراین به منظور شناسائی عوامل مؤثر در موفقیت دانشجویان در امتحان جامع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی لرستان مطالعه کنونی انجام گردید.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پزشکی ورودی سال های 1380 تا 1383 شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه پزشکی بود. روش نمونه گیری به صورت سرشماری و تعداد نمونه ها 102 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه مجزا است. اعتبار علمی پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضاء هیئت علمی و اعتماد علمی پرسشنامه از طریق آزمون مجدد تعیین گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این مطالعه علاوه بر روش های آمار توصیفی جهت تحلیل اطلاعات از آزمون ANOVA، آزمون t مستقل و رگرسیون خطی استفاده شده است.
بحث و نتیجه گیری
به منظور پیشرفت آموزش پزشکی و ایجاد تحول لازم در آن و با توجه به نقش مهم و اساسی دروس علوم پایه در پرورش شایستگی های پزشکان آینده، ایجاد گام های اصلاحی در آموزش پزشکی ضروری به نظر می رسد
یافته ها
نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر نتیجه آزمون جامع علوم پایه در دروس مختلف به ترتیب زیر بوده اند: حجم سرفصل واحد درسی، نمره پایان ترم هر درس، نحوه آمادگی جهت آزمون، میزان اختصاص وقت جهت آمادگی برای آزمون، اهمیت تدریس واحد درسی در مقطع علوم پایه، کیفیت تدریس مدرس، میزان علاقمندی به واحد درسی، میزان اهمیت واحد درسی در امتحان جامع و سر انجام نحوه استفاده مدرس از وسایل سمعی و بصری و آزمایشگاهی.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p848097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.