تاثیر 12 هفته تمرین عملکردی بر تعادل پویای زنان سالمند سالم

چکیده:
مواد و روش ها
در پژوهش نیمه تجربی حاضر 30 زن سالمند سالم به صورت هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه مساوی کنترل و تجربی تقسیم شدند. تعادل پویای آزمودنی ها با تست عملکردی «زمان برخاستن و رفتن» اندازه گیری شد. گروه تجربی به مدت سه جلسه در هفته در یک برنامه 12 هفته ای تمرینات عملکردی شرکت کردند. در حالی که گروه کنترل در هیچ گونه تمرین ورزشی شرکت نداشتند. از آزمون T همبسته برای بررسی تفاوت درون گروهی و از آزمون T مستقل برای بررسی تفاوت بین گروهی در سطح معناداری (P<0/05) استفاده شد.
یافته ها
تعادل پویای گروه کنترل بعد از 12 هفته تمرین عملکردی تغییر معنی داری نداشت (P=0/11). زمان آزمون «برخاستن و رفتن» به عنوان شاخص تعادل پویا، در گروه تجربی از لحاظ درون گروهی و بین گروهی به طور معنی داری کاهش یافت (P=0).
نتیجه گیری
تمرینات عملکردی می تواند تعادل پویای زنان سالمند را به نحو موثری بهبود بخشیده نقش به سزایی در زندگی سالم زنان سالمند داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
30
لینک کوتاه:
magiran.com/p851519 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!