تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل پرسید بر ارتقا کیفیت زندگی سالمندان

چکیده:
اهداف
هدف از انجام پژوهش، بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر مبنای الگوی «پرسید» در ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان بود.
مواد و روش ها
پژوهش نیمه تجربی حاضر بر 54 نفر از سالمندان تحت پوشش فرهنگسرای سالمندان تهران (1388) انجام شد. سالمندان به روش نمونه گیری مستمر، در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برای مداخله آموزشی از پرسشنامه محقق ساخته. طراحی شده بر اساس سازه های الگوی اموزشی «پرسید» و برای سنجش کیفیت زندگی، از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد. کیفیت زندگی سالمندان قبل و یک ماه بعد از مداخله آموزشی(چهار جلسه آموزش به سالمندان و یک جلسه آموزش برای کارکنان در خصوص شیوه های زندگی سالم) بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری مک نمار، تی مستقل و تی زوجی بررسی شدند.
یافته ها
میانگین نمره کل اجزاء مدل «مدل پرسید» شامل عوامل مستعد کننده (آگاهی و نگرش)، عوامل قادر کننده، عوامل تقویت کننده، عوامل رفتاری و در نتیجه کیفیت زندگی سالمندان گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، پس از مداخله آموزشی (P<0/05) اختلاف معنی داری را نشان داد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد می توان با مداخله آموزشی الگوی «پرسید» کیفیت زندگی سالمندان را افزایش داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
37
لینک کوتاه:
magiran.com/p851520 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!