تاثیر تمرینات منتخب هاتا یوگا بر تعادل زنان سالمند

چکیده:
اهداف
این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی تمرین های هاتایوگا بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند صورت گرفت.
مواد و روش ها
جامعه آماری این مطالعه نیمه تجربی را زنان سالمند شهر مشهد (1388) تشکیل دادند که داوطلب شرکت در پژوهش بودند. 29 زن سالمند سالم (دامنه سنی 56-72 سال) به روش در دسترس و داشتن ملاک های ورود (عدم وجود سابقه بیماری پوکی استخوان پیشرفته، جایگزینی لگن، کوری تدریجی، پارکینسون، سرگیجه، و جراحی در یک سال گذشته) در نمونه آماری قرار گرفتند. تعادل ایستا و پویا به ترتیب از طریق آزمون ثبات وضعیتی و خطر افتادن به وسیله دستگاه تعادلی بایودکس قبل و بعد از مداخله سنجیده شد. برنامه تمرینی هاتایوگا در سه جلسه (یک ساعت) درهفته و به مدت هشت هفته اجرا شد؛ تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس و t همبسته در سطح معناداری α=0.05 انجام شد.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که برنامه تمرینی هاتا یوگا به مدت 24 جلسه تاثیر معناداری بر تعادل ایستا: ثبات کلی (P=0/001)، تعادل قدامی-خلفی (P=0/002)، تعادل داخلی-خارجی (P=0/006) و همچنین تعادل پویای زنان سالمند داشت (P=0/01).
نتیجه گیری
با توجه به اثر بخشی برنامه تمرینی هاتایوگا بر تعادل ایستا و پویا به نظر می رسد برنامه تمرینی با بهبود قدرت عضلانی زنان سالمند به ویژه استقامت و قدرت عضلات در اندام تحتانی واحتمالا با افزایش کارایی سیستم حرکتی و عصبی و تقویت سازوکار گیرنده های عمقی عضلات و مفاصل بر تعادل اثر داشته و به کاهش خطر زمین خوردن در زنان سالمند منجر شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p851521 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!