مقایسه کیفیت زندگی و سلامت روان در سالمندان ساکن/ غیر ساکن سرای سالمندان

چکیده:
اهداف
پژوهش حاضر باهدف مقایسه سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان ساکن سرای سالمندان و سالمندان عضو کانون بازنشستگی صورت گرفت.
مواد و روش ها
در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه سالمندان ساکن سرای سالمندان و سالمندان عضو کانون بازنشستگی شهر شیراز (1389) بود. نمونه آماری شامل 60 سالمند (30 مرد و 30 زن) ساکن دو سرای سالمندان که از طریق نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب و60 سالمند (30 مرد و 30 زن) عضو کانون بازنشستگی بود که از طریق گروه های جور شده انتخاب شدند. از پرسشنامه های سلا مت عمومی (GHQ-28)، پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)، و مشخصات جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها با ازمون t مستقل و تحلیل واریانس دوطرفه بررسی شدند.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه سالمند در متغیر های کیفیت زندگی (t=8/41 و P<0/001) و سلامت روان (t=16/4 و P<0/001) و تمام اندازه های خرده مقیاس این دو متغیر تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین اثرات معنی دار مستقلی برای متغیر های سن، جنس، شغل و سطح اقتصادی در تعیین واریانس دو متغیر کیفیت زندگی و سلامت روان مشاهده شد.
نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار فاحش بین کیفیت زندگی، سلامت روان و کلیه خرده مقیاس های این دو متغیر بود. و در همه موارد، برتری با سالمندان عضو کانون بازنشستگی بود. علاوه بر این شواهد، حاکی از آن است که متغیر های جمعیت شناختی می تواند بر اثر محل سکونت نقش تعدیل کننده د اشته باشند. هرچند میزان این تعدیل کنندگی چندان قابل ملاحظه نیست.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p851522 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!