رابطه جهت گیری مذهبی و شادکامی سالمندان

نویسنده:
چکیده:
اهداف
هدف اصلی این مطالعه مقایسه توانایی اختصاص «توجه» بر تکلیف اولیه و ثانویه شناختی یا حرکتی در سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن بود.
مواد و روش ها
مطالعه علی مقایسه ای حاضر با طرح سه عاملی مختلط بر نمونه ای متشکل از 55 نفر اجرا شد. شرکت کنندگان به روش نمونه گیری غیراحتمالی ساده انتخاب شدند. 23 سالمند با میانگین سنی 72/3 سال و گزارش حداقل یک مرتبه زمین خوردن غیرترقبه در طی سال گذشته و 33 سالمند بدون سابقه زمین خوردن با میانگین سنی 69/12 سال شرکت کردند. مطالعه بر سالمندان ساکن آسایشگاه های تهران انجام شد. از آزمون های بررسی وضعیت روانشناختی (MMSE) و زمان نشستن و برخاستن (TUG) همراه با تکالیف ثانویه شناختی و حرکتی استفاده شد. شرایط آزمون به صورتی بود که شرکت کنندگان ابتدا می بایست ضمن انجام تکلیف دوگانه به تکلیف اولیه توجه داشته باشند و سپس می بایست در ضمن انجام تکلیف دوگانه توجه خود را معطوف تکلیف ثانویه می کردند. زمان و تعداد قدم ها در آزمون TUG با دوربین فیلمبرداری ثبت شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس مختلط برای سنجش های مکرر 2×2×2 (گروه با دو سطح، توانایی اختصاص توجه با دو سطح، و تکلیف ثانویه با دو سطح بر متغیر وابسته زمان آزمون TUG) بررسی شدند.
یافته ها
نتایج اثر خالص معنی دار گروه، توانایی اختصاص توجه، تکلیف ثانویه بر زمان و تعداد قدم ها در آزمون TUG (P<0/001) را نشان داد. اثر متقابل گروه با نوع تکلیف ثانویه بر زمان وتعداد قدم ها در آزمون TUG معنی دار (P=0/74 و P=0/39) نبود. اثر متقابل گروه با اختصاص توجه بر زمان و تعداد قدم ها در آزمون TUG معنی دار (P<0/001) بود. اثر متقابل نوع تکلیف ثانویه با اختصاص توجه بر زمان در آزمون TUG معنی دار (P=0/001) بود، ولی بر تعداد قدم ها معنی دار (P=0/4) نبود.
نتیجه گیری
در تحقیق حاضر سالمندان با و بدون سابقه زمین خوردن توانایی اختصاص توجه به تکلیف اولیه را داشتند که شاید بتوان ادعا کرد سالمندان به حفظ تعادل و راه رفتن بیشتر از انجام تکلیف ثانویه اهمیت می دهند. گروه سالمندان بدون سابقه زمین خوردن توانایی اختصاص توجه بهتری نسبت به گروه سالمندان با سابقه زمین خوردن نشان دادند. نداشتن توانایی اختصاص توجه یکی از عوامل مهم در اختلال تعادل و زمین خوردن است.
زبان:
فارسی
صفحه:
64
لینک کوتاه:
magiran.com/p851523 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!