بررسی علل و میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با شمارش سلول های سوماتیک در گاومیش های آذری

چکیده:
هدف از این مطالعه شناسایی علل باکتریایی و تعیین درصد گاومیش ها و کارتیه های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن باSCC درشهرستان تبریز می باشد. بدین منظور تعداد 300 راس گاومیش بطور تصادفی انتخاب و از چهار کارتیه آنها نمونه شیر به شکل مجزا اخذ شد و پس از آزمایش CMT جهت تعیین تعداد SCC به آزمایشگاه ارجاع شد. همچنین تعداد 150 نمونه جهت کشت افتراقی و شمارش کلی باکتریایی(TBC) اخذ گردید. بر اساس آزمایش ورم پستان کالیفرنیایی (CMT) 66/23% گاومیش ها و87/13% کارتیه ها مبتلا به ورم پستان تحت بالینی تشخیص داده شدند. حساسیت و ویژگی این آزمایش برای همه عفونتها و عفونت با پاتوژنهای اصلی بترتیب 55% و 39/67%، 70%و 50% تعیین شد. بیشترین تعداد باکتری های جدا شده از نمونه های شیر کارتیه های مبتلا به عفونت داخل پستانی (IMI) مربوط به استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی(CNSs) بود. بر اساس آزمون آماری ANOVA اختلاف معنی داری در تاثیر نوع باکتری های مختلف جدا شده بر روی میانگین SCC مشاهده نشد، ولی بر اساس آزمون آماری T مستقل، شمارش سلولی و باکتریایی شیر بین کارتیه های سالم و عفونی دارای اختلاف معنی دار بود(p<0.05). بر اساس یافته های این تحقیق میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی در این گونه تقریبا مشابه با گونه آناتولیایی و مورا بوده و تست CMT دارای حساسیت و ویژگی قابل قبولی برای تشخیص آن می باشد. الگوی باکتریایی جدا شده از موارد عفونی تقریبا مشابه با گونه گاو بوده ولی به احتمال زیاد کلی فرمها در ورم پستان تحت بالینی گاومیش حائز اهمیت چندانی نمی باشند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
161
لینک کوتاه:
magiran.com/p853510 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!