اثرات رفلکس pinna و کشش دینامیکی بر روی تخلیه spikesاعصاب دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
آکسونهای حرکتی d γ که عصب دهی فیبرهای دوک عضلانی را بر عهده دارند می توانند تحریک اعصاب دوک عضلانی را سبب شوند. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت اثر رفلکس pinna (PR) و کشش دینامیکی (DS) در چگونگی تخلیه و آمپلی تیود پتانسیل های spike اعصاب II، Ia، و d γ دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی بوده است.
روش بررسی
از پانزده موش صحرایی نر بالغ، چهل و پنج عدد فیبرهای افرنت و d γ (بطور جداگانه برای هر نوع فیبر) در طرف چپ L 5، تخلیه پتانسیل های spike در حالت استراحت و در هنگام اجرای PR و DS جهت مطالعه ثبت گردید. مقایسه بین میانگین های آمپلی تیود پتانسیل spike فیبرهای II، Ia، و d γ در حالت استراحت با PR و DS انجام گردید.
یافته ها
آمپلی تیودهای پتانسیل های spike در حالت استراحت برای فیبرهای Ia (v μ 5.34 ± 72)، II (v μ 3.27 ± 38)، و d γ (v μ 4.29 ± 62) محاسبه گردید. مقایسه اختلاف میانگین های آمپلی تیودها پتانسیل spike برای II، Ia در حالت DS با حالت PR به ترتیب %21 و %7.7 بیشتر بدست آمده است. پتانسیل های spikes برای Ia و II در هر دو حالت DS و، PR overlap نشان داده اند. در موقعیت PR پتانسیل های spike متعلق به Ia و II بعد از پتانسیل های d γ ظاهر شدند در حالیکه این وضعیت در DS مشاهده نگردید. اختلاف بین میانگین های آمپلی تیود پتانسیل spike متعلق به d γ در حالت DS با حالت PR %85 کمتر بوده است.
نتیجه گیری
DS (غیر وابسته به پتانسیل spike، d γ) یک محرک برتر برای تحریک فیبرهای Ia و II نسبت به PR (وابسته به پتانسیل spike، d γ) بوده است. d γ با DS قویا غیر فعال بوده است. این نتایج می تواند نقشی در کنترل اختلالات حرکتی بر عهده داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
588
لینک کوتاه:
magiran.com/p855065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.