تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با اعمال کنترل روی اعتمادپذیری تامین نیاز با استفاده از روش ترکیبی برنامه ریزی خطی - الگوریتم ژنتیکی

پیام:
چکیده:
در این نوشتار مسئله ی تعیین ظرفیت بهینه ی مخزن سد با کنترل اعتمادپذیری تامین نیازهای آبی با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی بررسی شده است. اعمال کنترل بر اعتمادپذیری، نیازمند استفاده از متغیرهای دومقداره و توسعه ی یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط با اعداد صحیح)M I L P(است؛ لذا مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک برنامه ریزی خطی)G A-L P(برای حل مدل های M I L P توسعه یافته است که در آن متغیرهای دومقداره با G A تولید و تکامل می یابد و مدل خطی باقیمانده در هر بار ارزیابی تابع هدف در G A حل می شود. این مدل به همراه روش شاخه و حد و روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی ظرفیت مخزن سد چراغ ویس، شامل تعداد 420 تا 840 متغیر صفر و یک، به منزله ی مطالعه ی موردی به کار رفته و مقایسه شده اند. نتایج بیان گر قابلیت مطلوب و لیکن نسبی الگوریتم پیشنهادی، از نظر سرعت محاسباتی و کیفیت جواب ها در مقایسه با روش شاخه و حد و الگوریتم ژنتیک در حل مدل های تحت بررسی است. علی رغم آن تولید تصادفی متغیرهای صفر و یک در G A در مسائل بزرگ مقیاس، مستلزم تلاش های محاسباتی قابل ملاحظه برای هدایت الگوریتم پیشنهادی به سمت جواب های مناسب است
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p856534 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!