بررسی نگرش و عملکرد موتورسواران شهر یزد نسبت به استفاده از کلاه ایمنی در سال1389

پیام:
چکیده:
سابقه و اهداف

حادثه به عنوان رویداد غیر منتظره و برنامه ریزی نشده ای تعریف می شود که می تواند موجب آسیب شود. ترافیک ومشکلات مربوط به آن یکی ازمهمترین مسائل جوامع صنعتی بوده که حل آن منجر به توسعه پایدار وحفظ وتامین سلامت نیروی انسانی می گردد. در بین کاربران جاده ای، موتورسواران بدلیل متحمل شدن بیشترین خسارتها به عنوان کاربران پرخطر راه ها خوانده می شوند. درحالی که استفاده از کلاه ایمنی میزان مرگ و میر و آسیبهای جدی ناحیه سر موتورسواران را 45-20% کاهش می دهد آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که حدود 25% قربانیان حوادث ترافیکی از آسیبهای مربوط به ضربه های مغزی رنج می برند.لذا بر ان شدیم تا میزان نگرش و عملکرد موتور سواران شهر یزد را نسبت به استفاده از کلاه ایمنی جهت برنامه ریزی اموزشی بسنجیم.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی می باشد که در آن 210 نفر از موتورسواران شهر یزد به صورت نمونه گیری خوشه ایاز 5 بخش شهر یزد به طور تصادفی انتخاب شدند. در این بررسی، داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه های تکمیل شده به صورت کد وارد کامپیوتر شد. داده ها بوسیله نرم افزار آماری SPSS11.5 تجزیه و تحلیل گردید واز جدول توزیع فراوانی و تست ANOVA برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج گویای آن است که ازنظر سنی بیشتر موتورسواران با 6/37% درگروه سنی 20-17سال قرارداشته اندو 6/48% ازآن ها دارای گواهی نامه و514% فاقد گواهی نامه بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که بیش از 1/98 % عقیده داشتند که استفاده از کلاه ایمنی احتمال صدمه به سر را کاهش می دهد. داده ها گویای ان است که فقط 3/43 درصد از افراد جامعه مورد بررسی از کلاه ایمنی استفاده می کنند و همچنین 7/56 % نیز فاقد کلاه ایمنی هستند و لی از کسانی که ازکلاه ایمنی استفاده نمی کنند 9/58 % از آنها قصد استفاده از کلاه ایمنی در آینده را دارند طبق نتایج میانگین امتیازات نگرش افراد زیر 17 سال57/4+28 55 و عملکرد این گروه سنی 57/ + 1از 3بود همچنین میانگین امتیازات نگرش افراد 20-17 برابر77/6+08/55 می باشد و نمره عملکرد افراد 20-17 نیز 74/ +54/1 می باشد.

نتیجه گیری

یافته دال بر آن است که استفاده از کلاه ایمنی ماهیتا رفتارهایی هستند که تمامی افراد جامعه عقاید نسبتا مطلوبی را نسبت به آن داشته و نشانه رشد آگاهی عمومی نسبت به این مقوله می باشد. این نتایج نشان دهنده آن است که میزان استفاده از کلاه ایمنی در جامعه مورد بررسی نسبتا پایین می باشد.لازم است مسئولین اجرائی کشور با انجام اقدامات لازم میزان استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران را ارتقاء دهند.

زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p859347 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.