تاثیر جداگانه و توام باکتری Bacillus thuringiensis، حشره کش کارباریل و ضد سنتز کیتین دیفلوبنزرون علیه کرم کپسول-خوار نخود Heliothis viriplaca)) در شرایط آزمایشگاهی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در این تحقیق تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis، حشره کش کارباریل و دیفلوبنزرون به طور جداگانه و توام، برای کنترل کپسول خوار نخود Heliothis viriplaca HuFn.بررسی شد. به منظور انجام آزمایش های زیست سنجی شفیره های جمع آوری شده از طبیعت در شرایط آزمایشگاهی پرورش داده شد و سپس لاروهای سن سوم در آزمایش های زیست سنجی مورد استفاده قرار گرفت. در مطالعات زیست سنجی بهترین غلظت از هر یک از سموم به طور مجزا و نیز مخلوط با هم انتخاب و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی و بکار برده شد. نتایج نشان داد در میان سه ترکیب استفاده شده در غلظت های مختلف، باکتری Bt با غلظت های ppm 2600 و ppm 1900 از سایر سموم بهتر بود و سم کارباریل با غلظت ppm 1900 و باکتری Bt با غلظت ppm 1600 در رده بعدی قرار گرفتند. مقایسه سموم در حالت جدا و توام نشان داد که تیمارهای مخلوط کارباریل، دیفلوبنزرون و Bt، مخلوط کارباریل و Bt و مخلوط دیفلوبنزرون و Bt در سطح احتمال 1درصد از سایر تیمارها بهتر بوده و تنها تیمار مخلوط کارباریل و دیفلوبنزرون نسبت به سایر تیمارهای مخلوط تاثیر کم تری داشت ولی با تیمار Bt تفاوت معناداری نداشت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
391
لینک کوتاه:
magiran.com/p860130 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.