ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت های هندی نماتد سیستی لوبیای سودانی Heterodera cajani با استفاده از RAPD

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین عوامل خسارت زای لوبیای سودانی، نماتد سیستی Heterodera cajani Koshy است که در هندوستان خسارت اقتصادی قابل توجهی به این محصول و برخی حبوبات دیگر وارد می کند. اطلاع از تنوع ژنتیکی جمعیت های این عامل خسارت زا در مناطق جغرافیایی مختلف، به انتخاب استراتژی های موثر در کنترل آن کمک بسیاری خواهد کرد. در تحقیق حاضر، با استفاده از روش RAPD، تنوع ژنتیکی ده جمعیت از نماتد H. cajani به دست آمده از مناطق مختلف تحت کشت لوبیای سودانی ارزیابی گردید. در این مطالعه از پرایمرهای ده تایی به عنوان سری های آغازکننده برای بررسی چندشکلی ملکول DNA استفاده گردید. تعداد قطعات تکثیر یافته به ازای هر پرایمر از 7 (در مورد OPA 16 و OPD 4) تا 24 (در مورد OPB 2) متغیر بود در حالی که اندازه ها بین 300 جفت باز تا 1/3 کیلو باز تغییر نشان دادند. از 32 پرایمر مورد آزمایش، 23تای آن ها (OPA 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10 و OPB 2، 3، 4، 12 و OPC 1، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 16 و OPD 4، 10) 100 درصد چندشکلی از خود نشان دادند. در مجموع 451 قطعه تکثیر گردید که از این تعداد 434 چندشکلی و 17 تک شکلی بودند. ضریب جاکارد و تجزیه خوشه ایداده های به دست آمده نشان داد که جمعیت به دست آمده از منطقه ایندور از جمعیت سایر مناطق متمایز است. جمعیت های به دست آمده از منطقه سمستیپور و ایستگاه منطقه ای پوسا بیشترین خویشاوندی را دارا بودند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
429
لینک کوتاه:
magiran.com/p860137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.