بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی موثر بر بهره برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان

پیام:
چکیده:
هر ساله، بخشی قابل توجه از نیروی انسانی و امکانات دولتی و غیردولتی صرف صدور جواز تاسیس و احداث صنایع در مناطق روستایی می شود؛ اما به علت عدم بهره برداری به موقع، از سرمایه گذاری های انجام شده استفاده بهینه صورت نمی گیرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر در تسریع یا تاخیر بهره برداری از صنایع روستایی و دستیابی به راهکارهای تقویت عوامل تسهیل کننده و رفع عوامل محدودکننده در بهره برداری از این صنایع است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علی رغم صرف زمان و هزینه قابل توجه برای صدور جواز تاسیس و سرمایه گذاری های انجام شده در زمینه ایجاد نواحی، مجتمع ها و کارگاه های صنعتی از سوی بخش های دولتی و غیردولتی، تاکنون از این سرمایه ها به نحو مطلوب استفاده نشده است؛ همچنین، بین وضعیت اکثر متغیرهای مربوط به عوامل فردی و اقتصادی مرتبط با صنعت در صنایع به بهره برداری رسیده و نرسیده در مناطق روستایی استان اصفهان تفاوت معنی دار وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p861466 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!