بدرفتاری همسر و کیفیت زندگی زنان متاهل

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بدرفتاری همسر با کیفیت زندگی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی است. بدین منظور، 1000 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گچساران، به شیوه ی در دسترس انتخاب شدند و از نظر بدرفتاری از سوی همسر و کیفیت زندگی، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که کیفیت زندگی 1/46 درصد از زنان شرکت کننده که مورد بدرفتاری همسر قرار گرفته بودند، در مقایسه با زنانی که مورد بدرفتاری واقع نشده بودند، پایین تر بود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p863694 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!