مقایسه اندازه گیری فشار داخل شکم از طریق مثانه و معاینه فیزیکی در تشخیص نیاز به عمل جراحی در بیماران ترومایی مبتلا به سندرم کمپارتمان شکم

پیام:
چکیده:
مقدمه

افزایش فشار داخل شکم می تواند باعث آنچه که سندرم کمپارتمان شکمی نامیده می شود گردد که معمولا در 24 ساعت اولیه بعد از ضربات شدید شکم و نیز اعمال جراحی دیده می شود. در راستای پیشگیری از این مشکل اندازه گیری فشار داخل شکم از طریق مثانه یک روش غیرتهاجمی برای ارزیابی سریع و صحیح از تغییرات فشار داخل شکم است. هدف این پژوهش مقایسه ارزش تشخیصی اندازه گیری فشار داخل شکم از طریق مثانه با معاینه فیزیکی توسط پزشک در تشخیص نیاز به عمل جراحی می باشد.

روش

این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی بیماران ترومایی مبتلا به سندرم کمپارتمان شکم مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل یک فرم تهیه اطلاعات و نیز وسایل اندازه گیری فشار داخل شکم بود. پس از تکمیل و جمع آوری داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و هم چنین نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها

از میان 100 بیمار ترومای شکم که فشار داخل شکم آنها اندازه گیری شد، تعداد 28 نفر به سندرم کمپارتمان شکم مبتلا شدند که از میان آنها تنها 21 نفر به اطاق عمل فرستاده شدند و 5 نفر (8/23 درصد) از آنان زنده ماندند. افرادی که به اطاق عمل فرستاده نشدند همگی فوت کردند. بین میانگین زمان تشخیص سندرم کمپارتمان شکم توسط پژوهشگر با میانگین فاصله زمانی ارسال این بیماران به اطاق عمل توسط پزشک اختلاف معنی دار وجود داشت (01/0>P). سن، جنس، نوع تروما و نوع صدمه وارده به احشای داخلی با میزان سندرم کمپارتمان شکم رابطه معنی داری نداشت (05/0<P). هم چنین در تشخیص نیاز به عمل جراحی بین دو روش اختلاف معنی داری وجود نداشت.

نتیجه گیری

با توجه به تشخیص سریع تر نیاز به عمل جراحی در روش اندازه گیری فشار داخل شکم از طریق مثانه آموزش روش های تشخیص زودرس افزایش فشار داخل شکم به کادر درمانی به ویژه پرستاران یکی از الویت های درمانی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
271
لینک کوتاه:
magiran.com/p864214 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.