تاثیر اجرای پروتکل مراقبت قبل از بارداری بر آگاهی زنان

پیام:
چکیده:
مقدمه
مراقبت قبل از بارداری مجموعه خدمات مراقبتی است که به ارزیابی خطرات موجود برای باردار شدن می پردازد و با ارائه آموزش ها و انجام اقدامات تشخیصی، درمانی و مداخلات دارویی در زمینه بهبود سلامت زنان تلاش می کند. نکات اصلی در مراقبت های قبل از بارداری علاوه بر بهبود سلامت و انجام مراقبت های پزشکی، توانمند سازی فرد در حفظ و تامین سلامت خود از طریق ارائه آموزش ها و مشاوره است. لذا با عنایت به توصیه های ارائه شده در راهکارهای تهیه شده در این زمینه پروتکل مراقبت قبل از بارداری تهیه گردید. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اجرای این پروتکل بر آگاهی زنان واجد شرایط تنظیم خانواده بود.
روش ها
مطالعه از نوع مداخله ای(Feild trial) بوده که در سال 1385 تا 1386 در شهرستان شهرضا از توابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه پژوهش 480 زن 49-15 ساله همسردار بودند که جهت دریافت خدمات تنظیم خانواده به واحدهای بهداشتی مراجعه می نمودند و به طور تصادفی انتخاب شده بودند. مطالعه در سه مرحله طراحی شد. در مرحله اول در4 مرکز بهداشتی (دو مرکز شهری و دو مرکز روستایی) سطح آگاهی اولیه نمونه پژوهش تعیین گردید. پس از آن پروتکل مراقبت قبل از بارداری برای تمامی زنان فاصله گذار مراکز مورد (یک مرکز شهری و یک مرکز روستایی) به اجرا درآمد و سپس در مراحل دوم و سوم (سه و شش ماه پس از اجرای پروتکل) آگاهی زنان به طور مجدد اندازه گیری شد. (پس آزمون و آزمون آگاهی ماندگار) نتایج در گرو ه های مورد و شاهد و نیز قبل و بعد از اجرای پروتکل مقایسه گردید. روش ها، پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه ازطریق اخذ نظر صاحبنظران و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (8/0) تایید گردید. داده ها با نرم افزار آماری SPSSو آزمون t مستقل آنالیز گردیدند.
نتایج
یافته ها نشان داد اجرای پروتکل مراقبت قبل از بارداری منجر به افزایش معنا دار آگاهی ثانویه و آگاهی ماندگار در گروه مورد شده است. (به ترتیب 000/0>P و 001/0 >P).
نتیجه گیری
از آنجا که اجرای پروتکل منجر به افزایش آگاهی مادران می گردد، کارکنان سلامت می بایست به اجرای صحیح و کامل این مراقبت ها اهتمام ورزند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
525
لینک کوتاه:
magiran.com/p866343 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!