شناسایی ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدی میوه سیب ارقام«زنوز و» گالا با استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

پیام:
چکیده:

تجزیه کمی و کیفی ترکیبات پلی فنلی میوه سیب ارقام ’گالا‘ و ’زنوز‘ به وسیله HPLC تجزیه ای در زمان برداشت تجارتی میوه ها (شهریور ماه 1388) انجام شد. نتایج حاصل نشان دهنده وجود تفاوتهای کمی در میزان پلی فنلهای اندازه گیری شده در هر دو رقم سیب بود. در مجموع، سیب ’گالا‘ دارای مقادیر بیشتری از میزان ترکیبات پلی فنلی در مقایسه با ’زنوز‘ بود. بیشترین میزان ترکیبات پلی فنلی موجود در پوست سیب ’گالا‘ کوئرستین-3-دی-گالاکتوزید (74/45%)، سیانیدین-3-گالاکتوزید (26/42%) و در بذر میوه فلوریدزین دی هیدرات (25/86%) بود. در پوست سیب ’زنوز‘ عمده ترین فلاونوئید اندازه گیری شده سیانیدین-3-گالاکتوزید (38/65%)، (-) اپی کتچین (12/26%) و در بذر میوه فلوریدزین دی هیدرات (57/82%) بود. همچنین پوست و گوشت میوه ’زنوز‘ حاوی اسیدهای فنلی و ترکیبات فلاوانولی بیشتری نسبت به پوست و گوشت میوه ’گالا‘ بودند. اسید کلروژنیک عمده ترین اسید فنلی مشاهده شده در پوست (01/1 میلی گرم/ گرم وزن خشک میوه) و (-) اپی کتچین (46/0 میلی گرم/ گرم وزن خشک میوه) عمده ترین فلاونوئید اندازه گیری شده در گوشت میوه ’زنوز‘ بود. با اینکه روتین هیدرات 8/5% از کل فلاونوئیدهای شناسایی شده در گوشت میوه ’زنوز‘ را شامل بود، اما این ترکیب در گوشت میوه ’گالا‘ دیده نشد. میزان اسید کافئیک در گوشت میوه ’زنوز‘ (25/0میلی گرم/ گرم وزن خشک میوه) بیشتر از گوشت میوه ’گالا‘ (078/0 میلی گرم/ گرم وزن خشک میوه) بود. در نهات می توان گفت که با در نظر گرفتن مجموع ترکیبات پلی فنلی و فلاونوئیدی در بخشهای مختلف میوه، سیب ’زنوز‘ ویژگیهای کیفی قابل مقایسه ای با سیب رقم ’گالا‘ دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p872492 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!