بهینه سازی تولید پکتین لیاز از تفاله خرما توسط آسپرژیلوس نایجر با کار برد روش سطح پاسخ

پیام:
چکیده:

در این تحقیق اثر هفت فاکتور، غلظت آمونیوم سولفات، پتاسیم دی هیدروژن فسفات، غلظت تفاله خرما، pH، اندازه تلقیح، سرعت بهمزدن و زمان تخمیر بر تولید پکتین لیاز توسط آسپرژیلوس نایجر در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول اثر این فاکتور ها با کاربرد طرح فاکتوریل ناقص مورد مطالعه قرار گرفت. بر پایه نتایج این مرحله سه فاکتور، pH، غلظت آمونیوم سولفات و زمان تخمیر برای مطالعات بیشتر در نظر گرفته شدند. مرحله دوم با استفاده از طرح کامپوزیت مرکزی برای یافتن شرایط بهینه pH، غلظت آمونیوم سولفات و زمان تخمیر انجام شد. بعد از تجزیه طرح کامپوزیت مرکزی، بهترین شرایط برای تولید حد اکثر آنزیم پکتین لیاز به ترتیب زیر تعیین گردید: غلظت آمونیوم سولفات 35/0 %، زمان تخمیر 93/73 ساعت وpH 82/4. فعالیت آنزیم در این شرایط بهینه شدهU.ml -1 38/1 بود.

زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p872495 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!