تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواص کیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه

پیام:
چکیده:

تاثیر کاربرد پوتریسین و نیتریک اکسید در غلظتهای مختلف بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه های انگور رقم سفید بیدانه در دمای 1-0 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی %95-85 بررسی شد. میوه ها با سدیم نیتروپروساید (ماده آزاد کننده نیتریک اکسید) در غلظتهای (0،3، 5 و 7 میکرو مولار) و پوتریسین در غلظتهای (0،1 و 2 میلی مولار) و ترکیب های مختلف آن ها، تیمار شدند و در دمای 1-0 درجه سانتی گراد به مدت 3 ماه نگهداری شدند. پس از 3 ماه خواص کیفی میوه ها شامل میزان کاهش وزن، pH، میزان پوسیدگی، اسید های آلی، مواد جامد محلول، ویتامین ث و ترکیبات فنلی کل ارزیابی شد. تیمارهای پوتریسین و نیتریک اکسید به طور معنی داری به ترتیب در سطح خطای 5% و 1% باعث کاهش پوسیدگی در طول دوره انبارمانی شدند. موثرترین غلظت نیتریک اکسید در کنترل بیماریها غلظت 5 میکرومول بر لیتر و موثرترین غلظت پوتریسین 2 میلی مول بر لیتر بود. همچنین تاثیر تیمارهای پوتریسین و نیتریک اکسید بر میزان فنول کل و اسیدیته میوه معنی دار بودند. کاربرد تیمارهای پوتریسین و نیتریک اکسید می تواند جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی در تکنولوژی پس از برداشت انگورهای رومیزی باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p872499 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!