پوسیدگی مغز سیب در استان های آذربایجان غربی و شرقی و شناسایی قارچ های همراه با این عارضه

پیام:
چکیده:

در سالهای اخیر عارضه پوسیدگی مغز میوه سیب بصورت شایع بر روی این محصول باغی در استان های آذربایجان غربی و شرقی مشاهده است. با عنایت به اینکه محصول سیب سهم عمده ای در صنایع تبدیلی این منطقه را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق گونه های قارچی همراه با این عارضه با استفاده از رهیافت های مورفولوژیک و مولکولی مورد ارزیابی واقع شدند. برای این منظور میوه های سیب از بازار تبریز، خوی، صوفیان، تالش، جلفا و میاندوآب خریداری و قطعات کوچکی از بافت های پوسیده ناحیه مغز میوه پس از ضد عفونی سطحی، بر روی محیط کشت عصاره مالت آگار تحت شرایط استریل کشت داده شدند. کلنی های قارچی خالص سازی و گروه های قارچی براساس خصوصیات مورفولوژیک و داده های مولکولی مشخص شدند. جهت مطالعات مولکولی DNA تعدادی از جدایه ها استخراج گردید و ناحیه ITS DNA کد کننده RNA ریبوزومی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر و قطعات تکثیر یافته تعیین توالی شدند و توالی های حاصل با توالی های دیگر گونه های قارچی در بانک ژن مقایسه شدند. از مجموع 30 جدایه خالص سازی شده، گونه های جنس Alternaria و Penicillium بیشترین فراوانی را به ترتیب با 13 جدایه و 9 جدایه به خود اختصاص دادند. علاوه بر گونه های این دو جنس، گونه های Cladosporium spp.، Tricothecium sp.، Acremonium sp. و Stemphylium sp. شناسایی شدند. اغلب گونه های جداسازی شده از پتانسیل توکسین زایی برخوردار می باشند. تاکنون اکثر مطالعات انجام شده بر روی توکسین های قارچی در فراورده های تبدیلی سیب بر روی پاتولین که توسط گونه های جنس Penicillium و Aspergillus تولید می شوند، متمرکز بوده است. نتایج تحقیق حاضر لزوم بررسی آلودگی های احتمالی فراورده های تبدیلی سیب با توکسین های تولید شده توسط گونه های جنس Alternaria را آشکار می سازد.

زبان:
فارسی
صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p872503 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!