بررسی علل و عوامل موثر در کاهش تصادفات جاده ای ایران با استفاده از مدل های رگرسیونی GLM و CRT و LR

چکیده:
تصادفات یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامت عمومی در جهان است. این در حالی است که بیشتر قربانیان جوان هستند و قبل از تصادف دارای سلامتی کامل بوده اند. این مسئله در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران از راه های کشور و همچنین افزایش تعداد سفرها از اهمیت افزون تری برخوردار است، همین امر بررسی مدل های متناسب برای شناسایی عوامل موثر ترافیکی را ناگزیر می نماید. یکی از روش های پرکاربرد و مناسب را می توان مدل های رگرسیونی دانست و به فراخور نوع داده هایی که در تصادفات جاده ای با آن سروکار داریم، مدل های رگرسیونی لجستیک(LR) و رگرسیون کلاسه بندی درختی(CRT) از مدل های مناسب برای این بررسی به شمار می آیند. به همین منظور در این پژوهش کوشیده ایم با بهره گیری از روش های رگرسیونی LR و CRT و GLM و روش های آماری مانند جداول توافقی به تحلیل علل و عوامل موثر در بروز یا شدت تصادفات بپردازدیم.
این عوامل به سه دسته عوامل انسانی، راه و خودرو تقسیم می شوند. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از: بررسی علل و عوامل موثر بر کاهش تصادفات جاده ای. جامعه آماری مورد نظر، تصادفات جاده ای رخ داده یا مستعد وقوع در کشور ایران است. نمونه آماری به اندازه 343هزار و82 فقره از تصادفات جاده ای است که در سال 1385 رخ داده اند. روش نمونه گیری این پژوهش، نمونه گیری خود انتخابی است. برای گردآوری اطلاعات از منابع داده های کام114 که دادگان تصادفات جاده ای به حساب می آید استفاده شده است. داده های مورد استفاده مربوط به تصادفات رخ داده در سال 1385 است که افسران کارشناس تصادف، بررسی و کروکی آن ها را کشیده اند. این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، (ثبتی) کتابخانه ای و از لحاظ هدف و ماهیت موضوع مورد بررسی، از نوع «تحقیقات کاربردی» است. روش تحقیق از لحاظ حوزه تحقیقات اجتماعی «تحقیق توصیفی» و از نظر شیوه نگرش و پرداختن به مسئله، توصیفی- تحلیلی به حساب می آید. یافته های تحقیق نشان دادند که عامل انسانی با 97.5 درصد سهم در اشتراک بین عوامل سه گانه، مهم ترین عامل و نسبت به سایر عوامل (مانند محیطی و خودرو) 49 درصد از کل عوامل و به همین ترتیب عامل محیطی 70.5 درصد سهم در اشتراک بین عوامل سه گانه نسبت به سایر عوامل، 36درصد از کل عوامل را شامل می شود. در این پژوهش ریز فاکتورهای عوامل سه گانه رده بندی و بخت و مخاطره هر یک در شدت تصادف (واژگونی خودرو) و احتمال مرگ راننده با روش های جداول توافقی، رگرسیون لجستیک، GLM و درختی اندازه گیری و توصیه هایی نیز برای بهبود عوامل مورد نظر ارائه شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p875231 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!