بررسی میزان آگاهی متخصصین زنان و زایمان و ماماهای شهر یزد از قوانین و مقررات سقط درمانی(قانونی) و سقط جنایی(عمدی)

چکیده:
مقدمه
سقط جنین در طول تاریخ همواره بحث انگیز بوده و تمام ادیان و مذاهب مختلف و جامعه پزشکی و بشری نسبت به آن موضع گیری نموده اند. عوارض ناشی از سقط های غیرقانونی یکی از علل شایع بستری نمودن این افراد در کشورهای در حال توسعه می باشد. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که یک هشتم مرگ ناشی از حاملگی به علت عوارض سقط های غیرقانونی است. عدم آگاهی کادر درمان از قوانین و مقررات سقط می تواند سلامت مادران باردار را به خطر بیاندازد و مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد نماید.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی که در سال 1386 صورت گرفت، 110 نفر متخصص زنان و ماماهای شهر یزد به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود ساخته و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمونهای مجذور کای و تی استفاده گردید.
نتایج
از مجموع 110 نفر، 4/16% متخصص زنان و 3/83% ماما بودند. 8/31% در مراکز دانشگاهی و 2/68% در مراکز غیردانشگاهی اشتغال داشتند. از کل جمعیت مورد بررسی 5/25% از آگاهی مطلوبی برخوردار بودند. بین سطح آگاهی شاغلین دانشگاهی و افرادی که در مراکز غیردانشگاهی اشتغال داشتند و نیز بین سطح آگاهی افراد با مطالعه آئین نامه قوانین سقط اختلاف معنی داری وجود داشت(001/0 >p).
نتیجه گیری
با توجه به اینکه 5/74% از جمعیت مورد مطالعه از آگاهی مطلوب در خصوص قوانین سقط جنین برخوردار نبودند، لذا توصیه می شود با افزایش میزان آگاهی متخصصین زنان و ماماها از موارد مجاز سقط درمانی و قوانین مربوط به آن و نیز مجازات های سقط جنین جنایی هم به سلامت جامعه زنان باردار کمک شایانی شود و هم اینکه از مشکلات قضایی افراد نامبرده در این زمینه کاسته شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
141
لینک کوتاه:
magiran.com/p876912 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!